09/07/2018   HolyBro 915Mhz & 433 Mhz Telemetry Radios - Version 3.
433-100 HolyBro 100mW 433Mhz Telemetry Radio - V3
915-100 HolyBro 100mW 915Mhz Telemetry Radio - V3